Danh ngôn về - Lynne Truss


Ý tưởng giữ một bí mật lớn rõ ràng là khá thú vị đối với một số người. Nó cũng là nền tảng của nhiều bộ phim truyền hình kinh điển, tất nhiên, từ Sophocles trở đi.

The idea of withholding a massive secret is obviously quite exciting to some people. It is also the basis of much classic drama, of course, from Sophocles onwards.
Danh ngôn về  - Lynne Truss