Danh ngôn về Về gia đình - Margaret Mead

Margaret Mead
Cultural Anthropologist


Trước đây chưa có ai yêu cầu gia đình hạt nhân sống một mình trong một chiếc hộp như cách chúng ta làm. Không có người thân, không có sự hỗ trợ, chúng tôi đã đặt nó vào một tình huống không thể.

Nobody has ever before asked the nuclear family to live all by itself in a box the way we do. With no relatives, no support, we've put it in an impossible situation.
Danh ngôn về Về gia đình - Margaret Mead