Danh ngôn về - Ray Kroc

Ray Kroc
Businessman


Tổ chức không thể tin tưởng cá nhân; cá nhân phải tin tưởng vào tổ chức.

The organization cannot trust the individual; the individual must trust the organization.
Danh ngôn về  - Ray Kroc