Tin nhắn dễ thương

Tin nhắn dễ thương

Danh ngôn hay tặng bạn

Jack LaLanne

Television Show Host

Cột sống là huyết mạch. Rất nhiều người nên đến một bác sĩ chỉnh xương nhưng họ không biết điều đó.

The spine is the lifeline. A lot of people should go to a chiropractor but they don't know it.

Aristotle

Philosopher

Một phong cách tốt, trước hết, phải rõ ràng. Nó không phải là có nghĩa hoặc trên phẩm giá của chủ đề. Nó phải phù hợp.

A good style must, first of all, be clear. It must not be mean or above the dignity of the subject. It must be appropriate.

Lee Iacocca

Businessman

Đôi khi tôi được mô tả là một nhà lãnh đạo lòe loẹt và một tay bắn súng hông, một người điều hành bay trên quần. Nhưng nếu đó là sự thật, tôi không bao giờ có thể thành công trong kinh doanh này.

I'm sometimes described as a flamboyant leader and a hip-shooter, a fly-by-the-seat-of-the-pants operator. But if that were true, I could never have been successful in this business.

Kevin Smith

Screenwriter

Danh ngôn

Tôi đã không tham gia vào bộ phim để giành giải Oscar. Tôi muốn có một cuộc trò chuyện với khán giả.

I didn't get into film to win Academy Awards. I wanted to have a conversation with the audience.