Danh ngôn về Hạnh phúc - William Ellery Channing


Thật dễ dàng để trở nên đáng yêu giữa hạnh phúc và thành công.

How easy to be amiable in the midst of happiness and success.
Danh ngôn về Hạnh phúc - William Ellery Channing