Tin nhắn hình

Tin nhắn hình

Danh ngôn hay tặng bạn

Jack LaLanne

Television Show Host

Danh ngôn

Cột sống là huyết mạch. Rất nhiều người nên đến một bác sĩ chỉnh xương nhưng họ không biết điều đó.

The spine is the lifeline. A lot of people should go to a chiropractor but they don't know it.

Mahatma Gandhi

Civil rights leader

Không hợp tác có ý định mở đường cho sự hợp tác thực sự và tự nguyện dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Non-co-operation intended to pave the way to real honourable and voluntary co-operation based on mutual respect and trust.

Nghệ thuật chắc chắn phải có giá trị xã hội; nghĩa là, như một phương tiện giao tiếp tiềm năng, nó phải được giải quyết, và theo nghĩa dễ hiểu, đối với sự hiểu biết của nhân loại.

Art must unquestionably have a social value; that is, as a potential means of communication it must be addressed, and in comprehensible terms, to the understanding of mankind.