Phần mềm nhắn tin SMS

Phần mềm nhắn tin SMS

Danh ngôn hay tặng bạn


Danh ngôn

Tình yêu tiếng Anh cho sự riêng tư là tục ngữ, và đã không được phóng đại. Một người lạ bắt đầu một cuộc trò chuyện được nhìn với sự nghi ngờ - trừ khi anh ta là một người Mỹ, khi anh ta không biết gì về cách cư xử tốt.

The English love for privacy is proverbial, and has not been exaggerated. A stranger who strikes up a conversation is looked upon with suspicion - unless he happens to be an American, when his ignorance of good manners is indulged.

Trở nên giận dữ trong tôn giáo là tôn giáo tôn giáo....

It's no good trying to keep up old friendships. It's painful for both sides. The fact is, one grows out of people, and the only thing is to face it.

Margaret Mead

Cultural Anthropologist