Danh ngôn về - Nelson Mandela

Nelson Mandela
Former President of South Africa


Người Nam Phi phải nhớ lại quá khứ khủng khiếp để chúng ta có thể đối phó với nó, tha thứ khi cần sự tha thứ nhưng không bao giờ quên.

South Africans must recall the terrible past so that we can deal with it, forgiving where forgiveness is necessary but never forgetting.
Danh ngôn về  - Nelson Mandela