Danh ngôn về - Emily Dickinson


Ngọn núi ở một khoảng cách nhất định Trong hổ phách nằm; Đến gần, hổ phách bay ra một chút, - Và đó là bầu trời!

The mountain at a given distance In amber lies; Approached, the amber flits a little,-- And that's the skies!
Danh ngôn về  - Emily Dickinson