Danh ngôn về Về tình bạn - William Penn


Một người bạn thực sự tự do, khuyên bảo một cách công bằng, hỗ trợ dễ dàng, phiêu lưu mạnh dạn, kiên nhẫn, bảo vệ một cách can đảm và tiếp tục một người bạn không thể thay đổi.

A true friend freely, advises justly, assists readily, adventures boldly, takes all patiently, defends courageously, and continues a friend unchangeably.
Danh ngôn về Về tình bạn - William Penn