Danh ngôn về Cuộc sống - Sherrilyn Kenyon


Lớn lên, sách là nguồn sống của tôi và tôi nợ một nhà văn không bao giờ có thể trả được. Họ đã cứu tôi tỉnh táo và cho tôi một thế giới mà tôi có thể trốn thoát. Nếu tôi có thể trả tiền đó cho người khác, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu.

Growing up, books were my lifeline, and I owe a debt to those writers that can never be repaid. They saved my sanity and gave me a world I could escape to. If I can pay that forward to another person, that's all I ask.
Danh ngôn về Cuộc sống - Sherrilyn Kenyon