Danh ngôn về Về gia đình - Nancy Mitford


Lợi thế lớn của việc sống trong một gia đình lớn là bài học sớm về sự bất công thiết yếu của cuộc sống.

The great advantage of living in a large family is that early lesson of life's essential unfairness.
Danh ngôn về Về gia đình - Nancy Mitford