Danh ngôn về - William Blackstone


Lợi ích công cộng về cơ bản không được quan tâm nhiều hơn là bảo vệ quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

The public good is in nothing more essentially interested, than in the protection of every individual's private rights.
Danh ngôn về  - William Blackstone