Danh ngôn về - Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi
Civil rights leader


Không hợp tác có ý định mở đường cho sự hợp tác thực sự và tự nguyện dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Non-co-operation intended to pave the way to real honourable and voluntary co-operation based on mutual respect and trust.
Danh ngôn về  - Mahatma Gandhi