Danh ngôn về Về gia đình - Marsha Norman

Marsha Norman
Playwright


Gia đình chỉ là tai nạn .... Họ không có ý làm bạn lo lắng. Họ thậm chí không có nghĩa là gia đình của bạn, họ chỉ là.

Family is just accident.... They don't mean to get on your nerves. They don't even mean to be your family, they just are.
Danh ngôn về Về gia đình - Marsha Norman