Danh ngôn về Cuộc sống - Sophie Irene Loeb


Dòng kháng chiến ít nhất là hầu hết mọi người trong cuộc sống.

The line of least resistance is to most people the lifeline.
Danh ngôn về Cuộc sống - Sophie Irene Loeb