Danh ngôn của Anne Bradstreet, những câu nói hay của Anne Bradstreet

Danh nhân Anne Bradstreet

Anne Bradstreet

Poet

Anne Bradstreet

Poet

Xác thịt của tôi, xương của tôi, tôi ở đây, mặc dù có, nhưng cả hai nhưng một.

Flesh of my flesh, bone of my bone, I here, though there, yet both but one.

Anne Bradstreet

Poet

Nếu chúng ta không có mùa đông, mùa xuân sẽ không dễ chịu cho lắm.

If we had no winter, the spring would not be so pleasant.