Danh ngôn của Sherrilyn Kenyon, những câu nói hay của Sherrilyn Kenyon

Danh nhân Sherrilyn Kenyon

Sherrilyn Kenyon

Writer

Danh ngôn Sherrilyn Kenyon

Lớn lên, sách là nguồn sống của tôi và tôi nợ một nhà văn không bao giờ có thể trả được. Họ đã cứu tôi tỉnh táo và cho tôi một thế giới mà tôi có thể trốn thoát. Nếu tôi có thể trả tiền đó cho người khác, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu.

Growing up, books were my lifeline, and I owe a debt to those writers that can never be repaid. They saved my sanity and gave me a world I could escape to. If I can pay that forward to another person, that's all I ask.

Sherrilyn Kenyon

Writer

Tôi chỉ muốn được ấm áp. Chỉ cần một lần để tôi được ấm áp. Có ngôi sao nào có khả năng chia sẻ lửa với tôi không? (Zarek)

I just want to be warm. Just once let me be warm. Is there no star capable of sharing its fire with me? (Zarek)