Danh ngôn của Diane Setterfield, những câu nói hay của Diane Setterfield

Danh nhân Diane Setterfield

Diane Setterfield

Author

Danh ngôn Diane Setterfield

Nghệ thuật, sự hoàn thiện của nó, sự hình thành của nó, sự hoàn thiện của nó, không có sức mạnh để điều khiển. Mặt khác, là một huyết mạch. Họ bỏ lại nhịp sống im lặng phía sau, phản ứng với nhịp thở chậm và thở của Emmeline.

Art, its completeness, its formedness, its finishedness, had no power to console. Words on the other hand, were a lifeline. They left their hushed rhythm behind, a counter to the slow in and out of Emmeline's breathing.

Diane Setterfield

Author

Diane Setterfield

Author

Nhưng cô ấy đã có tiếng cười đó, và âm thanh của nó rất hay đến nỗi khi bạn nghe thấy nó, như thể mắt bạn nhìn thấy cô ấy qua tai bạn và cô ấy đã biến đổi.

But she had that laugh, and the sound of it was so beautiful that when you heard it, it was as if your eyes saw her through your ears and she was transformed.