Danh ngôn của Dorothy Parker, những câu nói hay của Dorothy Parker

Danh nhân Dorothy Parker

Dorothy Parker

Poet

Dorothy Parker

Poet

Nó khiến tôi không bao giờ bị đâm hay vặn vẹo / Để tình cờ gặp một con sâu. / Aha, em yêu, / Tôi nói, Bang hội của anh sẽ trả lại cho em một ngày.

It costs me never a stab nor squirm / To tread by chance upon a worm. / Aha, my little dear, / I say, Your clan will pay me back one day.

Dorothy Parker

Poet

Tôi thấy những giai thoại của cô ấy hiệu quả hơn việc đếm cừu, mưa trên mái nhà bằng thiếc hoặc viên alanol .... bạn sẽ tìm thấy tôi và Morpheus, ở một góc, thắt cổ.

I find her anecdotes more efficacious than sheep-counting, rain on a tin roof, or alanol tablets.... you will find me and Morpheus, off in a corner, necking.