Danh ngôn của Oprah Winfrey, những câu nói hay của Oprah Winfrey

Danh nhân Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

Media proprietor

Danh ngôn Oprah Winfrey

Rất nhiều người muốn đi xe cùng bạn trong chiếc limo.

Lots of people want to ride with you in the limo.

Oprah Winfrey

Media proprietor

Bạn có thể lấy từ mọi kinh nghiệm những gì nó cung cấp cho bạn. Và bạn không thể bị đánh bại nếu bạn cứ hít một hơi theo sau.

You can take from every experience what it has to offer you. And you cannot be defeated if you just keep taking one breath followed by another.

Oprah Winfrey

Media proprietor

Không có gì về cuộc sống của tôi là may mắn. Không có gì. Rất nhiều ân sủng, rất nhiều phước lành, rất nhiều trật tự thiêng liêng, nhưng tôi không tin vào may mắn. Đối với tôi, may mắn là sự chuẩn bị gặp gỡ thời cơ. Không có may mắn nếu không có bạn chuẩn bị để xử lý khoảnh khắc cơ hội đó. Mỗi điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đang chuẩn bị cho bạn cho thời điểm sắp tới.

Nothing about my life is lucky. Nothing. A lot of grace, a lot of blessings, a lot of divine order, but I don't believe in luck. For me, luck is preparation meeting the moment of opportunity. There is no luck without you being prepared to handle that moment of opportunity. Every single thing that has ever happened in your life is preparing you for the moment that is to come.
Danh nhân nổi bật