Danh ngôn của Robin Williams, những câu nói hay của Robin Williams

Danh nhân Robin Williams

Robin Williams

Actor

Robin Williams

Actor

Cáp không bị ràng buộc bởi vì mọi người trả tiền cho nó. Đó thực sự là một sự lựa chọn, đó là từ hoạt động. Nếu bạn không thích ngôn ngữ này, nếu gà trống xúc phạm bạn, thì hãy tắt nó đi.

Cable is not bound because people pay for it. It's literally a choice, that's the operative word. If you don't like the language, if cocksucker offends you, then turn it off.

Robin Williams

Actor