Danh ngôn của William Blackstone, những câu nói hay của William Blackstone

Danh nhân William Blackstone

William Blackstone

Jurist

Danh ngôn William Blackstone

Vợ chồng là một, và người đó là chồng.

The husband and wife are one, and that one is the husband.

William Blackstone

Jurist

Và cuối cùng, để minh oan cho các quyền này, khi thực sự bị vi phạm và tấn công, các đối tượng của Anh, ngay từ đầu, được quyền quản lý thường xuyên và khóa học công lý miễn phí tại tòa án của pháp luật; bên cạnh quyền kiến nghị của nhà vua và quốc hội để giải quyết khiếu nại; và cuối cùng, bên phải có và sử dụng vũ khí để tự bảo vệ và bảo vệ.

And, lastly, to vindicate these rights, when actually violated and attacked, the subjects of England are entitled, in the first place, to the regular administration and free course of justice in the courts of law; next to the right of petitioning the king and parliament for redress of grievances; and, lastly, to the right of having and using arms for self preservation and defense.

William Blackstone

Jurist

Lợi ích công cộng về cơ bản không được quan tâm nhiều hơn là bảo vệ quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

The public good is in nothing more essentially interested, than in the protection of every individual's private rights.
Danh nhân nổi bật