Danh ngôn của Charles R. Swindoll, những câu nói hay của Charles R. Swindoll

Danh nhân Charles R. Swindoll

Charles R. Swindoll

Pastor

Danh ngôn Charles R. Swindoll

Một gia đình là một nơi mà các nguyên tắc được rèn giũa và mài giũa trên cái đe của cuộc sống hàng ngày.

A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.

Charles R. Swindoll

Pastor

Chúng tôi có được khả năng vui mừng dưới áp lực thông qua một chương trình đào tạo được giám sát cẩn thận do chính Chúa chỉ đạo.

We gain the ability to rejoice under pressure through a carefully monitored training program directed by the Lord Himself.

Charles R. Swindoll

Pastor

Bạn và tôi có thể trở nên tận tâm với ý muốn của Chúa, chúng ta có thể bị điều khiển bởi ý thức sai lầm về mục đích, đến nỗi chúng ta có thể vô tình đưa vấn đề vào tay mình và khiến Chúa hoàn toàn rời khỏi vòng lặp.

You and I can become so dedicated to the will of God, we can be so driven by a false sense of purpose, that we might inadvertently take matters into our own hands and leave God completely out of the loop.