Danh ngôn của William Penn, những câu nói hay của William Penn

Danh nhân William Penn

William Penn

Author

William Penn

Author

Nếu bạn sẽ hạnh phúc, hãy mang tâm trí của bạn đến tình trạng của bạn, và có một sự thờ ơ với nhiều hơn những gì là đủ.

If thou wouldst be happy, bring thy mind to thy condition, and have an indifferency for more than what is sufficient.

William Penn

Author

Trở nên giận dữ trong tôn giáo là tôn giáo tôn giáo.

To be furious in religion is to be irreligiously religious.