Danh ngôn của Marsha Norman, những câu nói hay của Marsha Norman

Danh nhân Marsha Norman

Marsha Norman

Playwright

Danh ngôn Marsha Norman

Gia đình chỉ là tai nạn .... Họ không có ý làm bạn lo lắng. Họ thậm chí không có nghĩa là gia đình của bạn, họ chỉ là.

Family is just accident.... They don't mean to get on your nerves. They don't even mean to be your family, they just are.

Marsha Norman

Playwright

Những giấc mơ là minh họa từ cuốn sách mà tâm hồn bạn đang viết về bạn.

Dreams are illustrations from the book your soul is writing about you.

Marsha Norman

Playwright

Có những thứ âm nhạc có thể làm mà ngôn ngữ không bao giờ có thể làm được, bức tranh đó không bao giờ có thể làm được, hay điêu khắc. Âm nhạc có khả năng đi thẳng vào nguồn bí ẩn. Nó không phải giải thích nó. Nó chỉ đơn giản là có thể ăn mừng nó.

There are things that music can do that language could never do, that painting could never do, or sculpture. Music is capable of going directly to the source of the mystery. It doesn't have to explain it. It can simply celebrate it.
Danh nhân nổi bật