Danh ngôn của Sylvain Reynard, những câu nói hay của Sylvain Reynard

Danh nhân Sylvain Reynard

Sylvain Reynard

Author

Sylvain Reynard

Author

Tình yêu tạo ra, nó không phá hủy.

Love creates, it doesn't destroy.

Sylvain Reynard

Author

Tôi muốn bạn mãi mãi, không chỉ cho tối nay.

I want you forever, not just for tonight.