Danh ngôn của Herieth Paul, những câu nói hay của Herieth Paul

Danh nhân Herieth Paul

Herieth Paul

Model

Danh ngôn Herieth Paul

Hầu hết bạn bè của tôi thích đi chơi, nhưng tôi phải ngủ rất nhiều. Nếu tôi không, nó xuất hiện trên da và dưới mắt tôi.

Most of my friends love going out, but I have to get a lot of sleep. If I don't, it shows up on my skin and under my eyes.

Herieth Paul

Model

Tôi phải ngủ ít nhất 10 giờ hoặc không phải là một ngày tốt!

I have to get at least 10 hours of sleep or it's not a good day!

Herieth Paul

Model

Khi tôi lớn lên ở Tanzania, tôi đã đi học với những đứa trẻ bị mù và điếc, và chúng tôi đều học chung một lớp. Không có một lớp học hay giáo viên nào khác cho họ, vì vậy họ không học được gì. Tôi hy vọng sẽ tổ chức một trường học để đào tạo giáo viên để giúp đỡ trẻ em khuyết tật. Đó là mục tiêu tương lai của tôi. Tôi muốn quay trở lại Tanzania và làm điều đó cuối cùng.

When I grew up in Tanzania, I went to school with kids who were blind and deaf, and we were all in one class. There wasn't a different class or teacher for them, so they didn't learn anything. I'm hoping to organize a school to train teachers to help children with disabilities. It's my future goal. I want to move back to Tanzania and do that eventually.