Danh ngôn của Haruki Murakami, những câu nói hay của Haruki Murakami

Danh nhân Haruki Murakami

Haruki Murakami

Writer

Haruki Murakami

Writer

Tôi không là gì cả. Tôi giống như một người mà bị ném xuống biển vào ban đêm, trôi nổi một mình. Tôi tiếp cận, nhưng không có ai ở đó. Tôi gọi, nhưng không ai trả lời. Tôi không có kết nối với bất cứ điều gì.

I am nothing. I’m like someone who’s been thrown into the ocean at night, floating all alone. I reach out, but no one is there. I call out, but no one answers. I have no connection to anything.

Haruki Murakami

Writer

Điều khiến chúng tôi bình thường nhất, "Reiko nói," là biết rằng chúng tôi không bình thường.

What makes us the most normal," said Reiko, "is knowing that we're not normal.