Danh ngôn của Nancy Mitford, những câu nói hay của Nancy Mitford

Danh nhân Nancy Mitford

Nancy Mitford

Novelist

Danh ngôn Nancy Mitford

Lợi thế lớn của việc sống trong một gia đình lớn là bài học sớm về sự bất công thiết yếu của cuộc sống.

The great advantage of living in a large family is that early lesson of life's essential unfairness.

Nancy Mitford

Novelist

Để yêu, bạn phải ở trong tâm trạng để nó nhận lấy, giống như một căn bệnh.

To fall in love you have to be in the state of mind for it to take, like a disease.

Nancy Mitford

Novelist

Cảm xúc của một người được tăng cường ở Paris, người ta có thể hạnh phúc hơn và cũng không hạnh phúc hơn ở bất kỳ nơi nào khác. Nhưng nó luôn là một nguồn vui tích cực để sống ở đây, và không có ai quá đau khổ như một người Paris lưu vong khỏi thị trấn của mình.

One's emotions are intensified in Paris—one can be more happy and also more unhappy here than in any other place. But it is always a positive source of joy to live here, and there is nobody so miserable as a Parisian in exile from his town.