Danh ngôn của Margaret Mead, những câu nói hay của Margaret Mead

Danh nhân Margaret Mead

Margaret Mead

Cultural Anthropologist

Margaret Mead

Cultural Anthropologist

Tôi luôn nghĩ rằng, ngay cả khi mọi người cư xử tồi tệ, nếu bạn thích một cái gì đó sâu thẳm bên trong họ, thì có một chút quý tộc - họ ước họ có thể tốt.

Those social behaviors which automatically preclude the building of a democratic world must go - every social limitation of human beings in terms of heredity, whether it be of race, or sex, or class. Every social institution which teaches human beings to cringe to those above and step on those below must be replaced by institutions which teach people to look each other straight in the face.

Margaret Mead

Cultural Anthropologist