Danh ngôn của Mignon McLaughlin, những câu nói hay của Mignon McLaughlin

Danh nhân Mignon McLaughlin

Mignon McLaughlin

Journalist

Danh ngôn Mignon McLaughlin

Chúng tôi nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của bạn bè, nhưng nếu họ thích chúng tôi đủ thì không vấn đề gì.

We are keenly aware of the faults of our friends, but if they like us enough it doesn't matter.

Mignon McLaughlin

Journalist

Elegimos aquellos que nos gusta, con los que amamos, no tenemos voz en el asunto.

Elegimos aquellos que nos gusta, con los que amamos, no tenemos voz en el asunto.

Mignon McLaughlin

Journalist