Danh ngôn của Nelson Mandela, những câu nói hay của Nelson Mandela

Danh nhân Nelson Mandela

Nelson Mandela

Former President of South Africa

Nelson Mandela

Former President of South Africa

Suy nghĩ quá tốt của mọi người thường cho phép họ trở nên tốt hơn họ.

Thinking too well of people often allows them to be better than they otherwise would.

Nelson Mandela

Former President of South Africa

Người Nam Phi phải nhớ lại quá khứ khủng khiếp để chúng ta có thể đối phó với nó, tha thứ khi cần sự tha thứ nhưng không bao giờ quên.

South Africans must recall the terrible past so that we can deal with it, forgiving where forgiveness is necessary but never forgetting.