Danh ngôn của John Lennon, những câu nói hay của John Lennon

Danh nhân John Lennon

John Lennon

Musician

John Lennon

Musician

Sản xuất ước mơ của riêng bạn. Nếu bạn muốn cứu Peru, hãy đi cứu Peru. Nó có thể làm bất cứ điều gì, nhưng nếu bạn đặt nó lên các nhà lãnh đạo và đồng hồ đỗ xe. Don Tiết mong Carter hoặc Reagan hoặc John Lennon hoặc Yoko Ono hoặc Bob Dylan hoặc Jesus Christ đến và làm điều đó cho bạn. Bạn phải làm điều đó cho chính bản thân mình.

Produce your own dream. If you want to save Peru, go save Peru. It’s quite possible to do anything, but not if you put it on the leaders and the parking meters. Don’t expect Carter or Reagan or John Lennon or Yoko Ono or Bob Dylan or Jesus Christ to come and do it for you. You have to do it yourself.

John Lennon

Musician

Vấn đề với chính phủ là nó không đại diện cho người dân. Nó kiểm soát họ.

The trouble with government as it is, is that it doesn't represent the people. It controls them.