Danh ngôn của Vivien Leigh, những câu nói hay của Vivien Leigh

Danh nhân Vivien Leigh

Vivien Leigh

Film actress

Danh ngôn Vivien Leigh

Người chồng đầu tiên của tôi và tôi vẫn là những người bạn tốt và không có lý do gì để tôi không gặp anh ấy. Larry và tôi rất yêu nhau.

My first husband and I are still good friends and there is no earthly reason why I should not see him. Larry and I are very much in love.

Vivien Leigh

Film actress

Tôi không bao giờ ngủ quá năm giờ, hầu như không bao giờ.

I never sleep for more than five hours, hardly ever.

Vivien Leigh

Film actress

Hài kịch khó hơn nhiều so với bi kịch - và tôi được đào tạo tốt hơn nhiều. Làm cho mọi người dễ khóc hơn là làm cho họ cười.

Comedy is much more difficult than tragedy-and a much better training, I think. It's much easier to make people cry than to make them laugh.