Danh ngôn của Ray Kroc, những câu nói hay của Ray Kroc

Danh nhân Ray Kroc

Ray Kroc

Businessman

Danh ngôn Ray Kroc

TÔI ĐÃ LUÔN tin rằng mỗi người đàn ông tự tạo ra hạnh phúc và chịu trách nhiệm cho những vấn đề của riêng mình.

I HAVE ALWAYS believed that each man makes his own happiness and is responsible for his own problems.

Ray Kroc

Businessman

Tổ chức không thể tin tưởng cá nhân; cá nhân phải tin tưởng vào tổ chức.

The organization cannot trust the individual; the individual must trust the organization.

Ray Kroc

Businessman

Có nhiều tương lai ở hamburger hơn là bóng chày.

There's a lot more future in hamburgers than in baseball.
Danh nhân nổi bật