Danh ngôn của Jack Kingston, những câu nói hay của Jack Kingston

Danh nhân Jack Kingston

Jack Kingston

U.S. Representative

Danh ngôn Jack Kingston

Thời đại kinh nghiệm đã dạy cho nhân loại rằng sự cam kết của một người chồng và người vợ yêu thương và phục vụ lẫn nhau thúc đẩy phúc lợi của trẻ em và sự ổn định của xã hội.

Ages of experience have taught humanity that the commitment of a husband and wife to love and to serve one another promotes the welfare of children and the stability of society.

Jack Kingston

U.S. Representative

Nếu chúng ta thay đổi định nghĩa về hôn nhân để bao quát hơn, thì sẽ hợp lý khi cho rằng chúng ta nên mở rộng định nghĩa để không loại trừ bất kỳ ai.

If we change the definition of marriage to be more inclusive, then it is logical to argue that we should broaden the definition so that won't exclude anyone.

Jack Kingston

U.S. Representative

Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em đã mang đến cho đảng Dân chủ một cánh cửa rộng mở cho y học xã hội. Cánh cửa đã bị bỏ ngỏ bởi những người Cộng hòa, những người chiếm đa số khi chúng tôi thông qua luật ban đầu vào năm 1997.

The Children's Health Insurance Program has given Democrats a wide-open door for socialized medicine. The door was left open by Republicans, who were in the majority when we passed the original legislation in 1997.
Danh nhân nổi bật