Danh ngôn của Lee Iacocca, những câu nói hay của Lee Iacocca

Danh nhân Lee Iacocca

Lee Iacocca

Businessman

Danh ngôn Lee Iacocca

Cha tôi luôn nói rằng khi bạn chết, nếu bạn có năm người bạn thực sự, thì bạn đã có một cuộc sống tuyệt vời.

My father always used to say that when you die, if you've got five real friends, then you've had a great life.

Lee Iacocca

Businessman

Đôi khi tôi được mô tả là một nhà lãnh đạo lòe loẹt và một tay bắn súng hông, một người điều hành bay trên quần. Nhưng nếu đó là sự thật, tôi không bao giờ có thể thành công trong kinh doanh này.

I'm sometimes described as a flamboyant leader and a hip-shooter, a fly-by-the-seat-of-the-pants operator. But if that were true, I could never have been successful in this business.

Lee Iacocca

Businessman
Danh nhân nổi bật