Danh ngôn của Rockwell Kent, những câu nói hay của Rockwell Kent

Danh nhân Rockwell Kent

Rockwell Kent

Painter

Tôi nghĩ rằng những lý tưởng của tuổi trẻ là tốt đẹp, rõ ràng và không bị cản trở; và rằng nghệ thuật sống thực sự bao gồm việc giữ cho lương tâm và ý thức về các giá trị chúng ta có khi còn trẻ.

I think that the ideals of youth are fine, clear and unencumbered; and that the real art of living consists in keeping alive the conscience and sense of values we had when we were young.

Rockwell Kent

Painter

Nghệ thuật chắc chắn phải có giá trị xã hội; nghĩa là, như một phương tiện giao tiếp tiềm năng, nó phải được giải quyết, và theo nghĩa dễ hiểu, đối với sự hiểu biết của nhân loại.

Art must unquestionably have a social value; that is, as a potential means of communication it must be addressed, and in comprehensible terms, to the understanding of mankind.