Danh ngôn của Les Wexner, những câu nói hay của Les Wexner

Danh nhân Les Wexner

Les Wexner

Businessman

Les Wexner

Businessman

Tôi không nghĩ rằng hầu hết các nhà phân tích đều hiểu rằng dù tôi làm việc một tuần 70 giờ hay một tuần 80 giờ, tôi đều mang theo mình khi về nhà.

I don't think most analysts understand that whether I work a 70-hour week or an 80-hour week, I take my head with me when I go home.

Les Wexner

Businessman
Danh nhân nổi bật