Danh ngôn của Rasheed Ogunlaru, những câu nói hay của Rasheed Ogunlaru

Danh nhân Rasheed Ogunlaru

Rasheed Ogunlaru

Author

Rasheed Ogunlaru

Author

Lý do mà rất nhiều người không tìm thấy hạnh phúc là họ không tìm thấy lòng biết ơn.

The reason that so many fail to find happiness is that they fail to find gratitude.

Rasheed Ogunlaru

Author

Suy nghĩ sẽ dẫn bạn trong vòng tròn. Im lặng sẽ đưa bạn trở lại trung tâm của bạn.

Thoughts will lead you in circles. Silence will bring you back to your centre.