Danh ngôn của Sigmund Freud, những câu nói hay của Sigmund Freud

Danh nhân Sigmund Freud

Sigmund Freud

Neurologist

Sigmund Freud

Neurologist

Trong tang chế, đó là thế giới đã trở nên nghèo nàn và trống rỗng; trong melancholia nó là bản ngã.

In mourning it is the world which has become poor and empty; in melancholia it is the ego itself.

Sigmund Freud

Neurologist

Giống như vật lý, tâm lý không nhất thiết trong thực tế nó xuất hiện với chúng ta.

Like the physical, the psychical is not necessarily in reality what it appears to us to be.