Danh ngôn của Fyodor Dostoevsky, những câu nói hay của Fyodor Dostoevsky

Danh nhân Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky

Novelist

Fyodor Dostoevsky

Novelist

Fyodor Dostoevsky

Novelist

Nó cần một cái gì đó nhiều hơn trí thông minh để hành động thông minh.

It takes something more than intelligence to act intelligently.