Danh ngôn của Vin Diesel, những câu nói hay của Vin Diesel

Danh nhân Vin Diesel

Vin Diesel

Actor

Danh ngôn Vin Diesel

Khi tôi lần đầu tiên làm 'The Fast and the Furious', tôi không muốn có phần tiếp theo trong phần đầu tiên. Tôi nghĩ, 'Tại sao bạn lại vội vàng thực hiện phần tiếp theo - chỉ vì bộ phim đầu tiên của bạn thành công?'

When I first did 'The Fast and the Furious', I didn't want there to be a sequel on the first one. I thought, 'Why would you rush to do a sequel - just because your first film is successful?'

Vin Diesel

Actor

Nếu bạn hỏi tôi hồi còn đi học, tôi muốn trở thành gì khi lớn lên, tôi sẽ nói lựa chọn đầu tiên của tôi là một diễn viên, nhưng nếu tôi không thể như vậy, tôi muốn trở thành một siêu anh hùng.

If you had asked me back in grade school what I wanted to be when I grew up, I would have said my first choice was an actor, but if I couldn't be that, I'd want to be a superhero.
Danh nhân nổi bật