Danh ngôn của William Ellery Channing, những câu nói hay của William Ellery Channing

Danh nhân William Ellery Channing

William Ellery Channing

Preacher

Danh ngôn William Ellery Channing

Thật dễ dàng để trở nên đáng yêu giữa hạnh phúc và thành công.

How easy to be amiable in the midst of happiness and success.

William Ellery Channing

Preacher

William Ellery Channing

Preacher

Lương tâm, ý thức về quyền, sức mạnh nhận thức sự phân biệt đạo đức, sức mạnh sáng suốt giữa công lý và bất công, xuất sắc và căn bản, là khoa cao nhất được Thiên Chúa ban cho, toàn bộ nền tảng trách nhiệm của chúng tôi và khả năng duy nhất của chúng tôi đối với tôn giáo. ... Thiên Chúa, trong việc ban cho chúng ta lương tâm, đã đưa ra một nguyên tắc trong chúng ta, cấm chúng ta phủ phục trước sức mạnh đơn thuần, hoặc đưa ra lời khen ngợi nơi chúng ta không khám phá ra giá trị.

Conscience, the sense of right, the power of perceiving moral distinctions, the power of discerning between justice and injustice, excellence and baseness, is the highest faculty given us by God, the whole foundation of our responsibility, and our sole capacity for religion. ...God, in giving us conscience, has implanted a principle within us which forbids us to prostrate ourselves before mere power, or to offer praise where we do not discover worth.
Danh nhân nổi bật