Danh ngôn của Letty Cottin Pogrebin, những câu nói hay của Letty Cottin Pogrebin

Danh nhân Letty Cottin Pogrebin

Letty Cottin Pogrebin

Author

Letty Cottin Pogrebin

Author

Letty Cottin Pogrebin

Author

Chính trị của gia đình là chính trị của một quốc gia. Giống như gia đình độc tài là nhà nước độc tài trong thế giới vi mô, gia đình dân chủ là nơi đào tạo tốt nhất cho cuộc sống trong một nền dân chủ.

The politics of the family are the politics of a nation. Just as the authoritarian family is the authoritarian state in microcosm, the democratic family is the best training ground for life in a democracy.