Danh ngôn của Geoffrey Willans, những câu nói hay của Geoffrey Willans

Danh nhân Geoffrey Willans

Geoffrey Willans

Author

Geoffrey Willans

Author

Geoffrey Willans

Author

Lịch sử bắt đầu tồi tệ và ngày càng tệ hơn.

History started badly and has been getting steadily worse.
Danh nhân nổi bật