Danh ngôn của Keri Hilson, những câu nói hay của Keri Hilson

Danh nhân Keri Hilson

Keri Hilson

Singer-songwriter

Keri Hilson

Singer-songwriter

Tôi cảm thấy rằng với In A Perfect World, tôi vẫn thấy mình - không chỉ là một nhạc sĩ, mà còn trong tình yêu và trong cuộc sống.

I felt that with In A Perfect World I was still kind of finding myself - not just as a musician, but also in love and in life.

Keri Hilson

Singer-songwriter

Mọi người có thể không cho bạn biết họ cảm thấy thế nào về bạn, nhưng họ luôn cho bạn thấy. Chú ý.

People may not tell you how they feel about you, but they always show you. Pay attention.