10 câu danh ngôn Về tình bạn hay nhất

Top những câu nói hay về Về tình bạn


Trong sự ngọt ngào của tình bạn hãy có tiếng cười, và chia sẻ những thú vui. Vì trong sương của những điều nhỏ bé, trái tim tìm thấy buổi sáng và được làm mới.

In the sweetness of friendship let there be laughter, and sharing of pleasures. For in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed.

Oprah Winfrey

Media proprietor

Rất nhiều người muốn đi xe cùng bạn trong chiếc limo.

Lots of people want to ride with you in the limo.

Mencius

Philosopher

Tình bạn là một tâm trí trong hai cơ thể.

Friendship is one mind in two bodies.

Danh ngôn Về tình bạn

Trở nên giận dữ trong tôn giáo là tôn giáo tôn giáo....

It's no good trying to keep up old friendships. It's painful for both sides. The fact is, one grows out of people, and the only thing is to face it.

Lee Iacocca

Businessman

Cha tôi luôn nói rằng khi bạn chết, nếu bạn có năm người bạn thực sự, thì bạn đã có một cuộc sống tuyệt vời.

My father always used to say that when you die, if you've got five real friends, then you've had a great life.
Danh nhân nổi bật