10 câu danh ngôn Thành công hay nhất

Top những câu nói hay về Thành công


Khi tôi lần đầu tiên làm 'The Fast and the Furious', tôi không muốn có phần tiếp theo trong phần đầu tiên. Tôi nghĩ, 'Tại sao bạn lại vội vàng thực hiện phần tiếp theo - chỉ vì bộ phim đầu tiên của bạn thành công?'

When I first did 'The Fast and the Furious', I didn't want there to be a sequel on the first one. I thought, 'Why would you rush to do a sequel - just because your first film is successful?'

Donatella Versace

Fashion designer

Một nữ doanh nhân cần một sự kết hợp thành công của thiết kế và thực tế.

A business woman needs a successful mix of design and practicality.

Marilyn

Singer-songwriter

Danh ngôn Thành công

Tôi chưa bao giờ quen với việc hạnh phúc, vì vậy đó không phải là điều tôi từng coi là hiển nhiên. Tôi đã nghĩ rằng, hôn nhân đã làm điều đó. Bạn thấy đấy, tôi được nuôi dưỡng khác với một đứa trẻ Mỹ bình thường bởi vì đứa trẻ trung bình được nuôi dưỡng sẽ mong được hạnh phúc - đó là, thành công, hạnh phúc và đúng giờ.

I was never used to being happy, so that wasn't something I ever took for granted. I did sort of think, you know, marriage did that. You see, I was brought up differently from the average American child because the average child is brought up expecting to be happy - that's it, successful, happy, and on time.

Les Wexner

Businessman

Coquetry là nghệ thuật lừa dối thành công.

Coquetry is the art of successful deception.

James Madison

4th U.S. President

Một liên minh hoặc liên minh giữa Chính phủ và tôn giáo không thể được bảo vệ quá cẩn thận chống lại ...... Mọi ví dụ mới và thành công do đó TUYỆT VỜI HOÀN HẢO giữa các vấn đề giáo hội và dân sự là quan trọng ........ tôn giáo và chính phủ sẽ tồn tại trong độ tinh khiết cao hơn, không có (đúng hơn) với sự trợ giúp của chính phủ.

An alliance or coalition between Government and religion cannot be too carefully guarded against......Every new and successful example therefore of a PERFECT SEPARATION between ecclesiastical and civil matters is of importance........religion and government will exist in greater purity, without (rather) than with the aid of government.

Richard Branson

Business magnate

Chúng tôi thử nghiệm vô tận, với các sản phẩm mới, phương pháp mới, công ty mới và tiếp thị mới. Một doanh nghiệp thành công Sự nhấn mạnh là về thử nghiệm và phát triển, những ý tưởng là nguồn sống của kinh doanh.

We Experiment Endlessly, With New Products, New Methods, New Companies And New Marketing. A Successful Business The Emphasis Is On Experiment And Development, Ideas Are The Lifeblood Of Business.